Bài viết

Đơn vị quản lý The Arena Cam Ranh

THÔNG TIN ĐƠN VỊ VẬN HÀNH ABSOLUTE HOTELS SERVICES- THE ARENA CAM RANH

Tập đoàn AHS cung cấp các dịch vụ tư vấn và quản lý khách sạn độc đáo theo từng yêu cầu riêng biệt, bao gồm: Dịch vụ Tư vấn về Marketing và Nghiên cứu Khả thi tùy theo yêu cầu của…